۱۳۹۹ دوشنبه ۳۱ شهريور
 
 
 
  خلاصه راهنمای منابع و پایگاه های اطلاعاتی اشتراکی دانشگاه
  نحوه دسترسی به پایگاههای مورد اشتراک دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  راهنمای نحوه درخواست مقاله 
  راهنمای  EBSCO
  راهنمای EBSCO  (خلاصه)
  راهنمای Uptodate 
  راهنمای EMBASE
  راهنمای IranMedex 
  راهنمای  Springer Protocols
  راهنمای Blackwell 
راهنمای Web of Science 
  راهنمای  Science Direct 
راهنمای سامانه نوپا
راهنمای Scopus
راهنمای ساخت پروفایلهای علم سنجی

 

 
 
  راهنمای پایگاه  مجلات نامعتبر و جعلی
  راهنمای جستجوی پایان نامه های علوم پزشکی
راهنمای نحوه محاسبه  H . Index 
  راهنمای نحوه جستجو مجلات ISI و IF مجلات 
  راهنمای نحوه دریافت VPN دانشگاه
راهنمای pubmed 

 

     tfddrre