۱۴۰۲ جمعه ۴ اسفند
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۵ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۵ دي                        برنامه زمانبندی کارگاههای آموزشی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در شش ماه دوم سال 1395

ردیف

عنوان کارگاه

مدرس

تاریخ و زمان برگزاری

توضیحات

1

کارگاه آموزشی نرم افزارهای مدیریت منابع References مقالات EndNote

دکتر رقیه ارشاد

95/7/7

8 صبح لغایت 14 عصر

شغلی برای کتابداران و عمومی برای سایر کارشناسان

2

کارگاه آموزشی علم سنجی

دکتر اخوتی

95/7/26

8 صبح لغایت 14 عصر

شغلی برای کتابداران و عمومی برای سایر کارشناسان

3

کارگاه آموزشی کتابخانه کاکرین

خانم سلطانی

95/7/28

8 صبح لغایت 14 عصر

شغلی برای کتابداران و عمومی برای سایر کارشناسان

4

جستجو منابع اطلاعات بالینی برای پزشکان

دکتر پیام کبیری

95/8/5

8 صبح لغایت 14 عصر

شغلی برای کتابداران و عمومی برای سایر کارشناسان

5

تحلیل استنادی در علم سنجی

دکتر پیام کبیری

95/8/6

8 صبح لغایت 14 عصر

شغلی برای کتابداران و عمومی برای سایر کارشناسان

6

کارگاه آموزشی Evidence Based Medicine برای اعضا هیات علمی بالینی

دکتر خانجانی

95/8/18

8 صبح لغایت 14 عصر

شغلی برای کتابداران

7

کارگاه آموزشی کتابدار پژوهشی Research Support Librarian

دکتر فتاحی

95/8/28

8 صبح لغایت 14 عصر

شغلی برای کتابداران

8

کارگاه آموزشی استراتژی جستجو مقدماتی

دکتر اعظمی

95/9/6

8 صبح لغایت 14 عصر

شغلی برای کتابداران و عمومی برای سایر کارشناسان

9

کارگاه آموزشی استراتژی جستجو پیشرفته

دکتر مریم اخوتی

95/9/14

8 صبح لغایت 14 عصر

شغلی برای کتابداران و عمومی برای سایر کارشناسان

10

کارگاه آموزشی جستجو منابع الکترونیک

دکتر معتمدی

95/9/24

8 صبح لغایت 14 عصر

شغلی برای کتابداران و عمومی برای سایر کارشناسان

11

کارگاه آموزشی کتابدار بالینی Clinical Librarian

دکتر اشرفی

95/9/29

8 صبح لغایت 14 عصر

شغلی برای کتابداران

12

کارگاه آموزشی اخلاق کتابداری

دکتر حافظیان

95/10/4

8 صبح لغایت 14 عصر

شغلی برای کتابداران

13

کارگاه آموزشی اخلاق در پژوهش ویژه اعضا هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دکتر مبشر

95/10/22

8 صبح لغایت 14 عصر

شغلی برای کتابداران و عمومی برای سایر کارشناسان

14

کارگاه آموزشی نگارش و انتشار مقالات علمی

دکتر جمالی

95/10/28

8 صبح لغایت 14 عصر

شغلی برای کتابداران و عمومی برای سایر کارشناسان

15

کارگاه آموزشی plagiarism چک کردن و تشخیص سرقت ادبی

دکتر مبشر

95/11/10

8 صبح لغایت 14 عصر

شغلی برای کتابداران و عمومی برای سایر کارشناسان

16

کارگاه آموزشی نقد و داوری تخصصی مقالات Peer Review & Critical Appraisal

دکتر جمالی

95/11/28

8 صبح لغایت 14 عصر

شغلی برای کتابداران و عمومی برای سایر کارشناسان